مرجع ثبت شرکت ها

آگهی دهنده: کاراثبت

تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این آگهی منقضی شده است. گروه و دسته: خدمات مالی اداری , لوازم اداری | بازدید: ۲۳۵ بار
وبسایت مرجع ثبت شرکت ها ادسیما جدید!
مرجع ثبت شرکت ها
مقررات ثبت شرکت ها،هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها.هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها،آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند.هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می شود که به ثبت رسیده باشد. مرجع ذیصلاح دار برای ثبت فعالیت های تجارتی وفق طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب شهریور ماه 1340 وزارت دادگستری"اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی"است.لازم به ذکر است اداره مذکور قبلاَ تحت عنوان "اداره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت"نامیده می شد که پس از مصوبه مزبور به این نام تغییر پیدا کرده است. وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی: 1-ثبت شرکت های تجاری ایران،حوزه تهران و همچنین ثبت کلیه شرکت های خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و ثبت کلیه موسسات خارجی در ایران. 2-ثبت علایم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی. 3-ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران. تبصره-اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای مفاد مواد 6 و 7 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب 1/4/1310 را دارد و رئیس این اداره نسبت به قبول یا رد تقاضانامه های مربوط به ثبت شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجارتی و علایم تجارتی اتخاذ تصمیم نموده و گواهینامه های ثبت را امضا خواهد کرد. همچنین بموجب ماده دو طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دارای وظایف زیر خواهد بود: الف)ثبت شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن. ب)ثبت دفتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران. ج)پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران. د)ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن. ه)ثبت موسسات خارجی در ایران. و)تعیین نام شرکت های خارجی و موسسات غیر تجارتی در شرف ثبت سراسر کشور. علاوه بر انجام وظایف قانونی،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی موظف است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی طرح های قانونی و آیین نامه های اجرایی آن را به کمک کمیته مشورتی تهیه و پیشنهاد نماید. از سایر وظایف اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی عبارتند از: -نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط. -نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در سطح کشور(موضوع آئین نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40) -نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها بر اساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه ها و دادسرای مرکز و شهرستان ها(موضوع ماده 270 قانون تجارت) -نظارت بر اجرای مقررات موضوع اصل هشتاد و یک قانون اساسی در مورد ثبت شرکت ها و موسسات خارجی(موضوع ماده 5 آئین نامه اصلاحی مصوب 1311) -بررسی و اقدام در خصوص تعیین و تغییر نام شرکت ها و موسسات غیر تجاری در تهران و سایر استان ها. کمیته مشورتی از نمایندگان وزارتخانه های زیر در محل اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل می شود: الف-اداره حقوقی وزارت دادگستری ب-اداره حقوقی وزارت امور خارجه http://kararegister.com/ »
مرجع, شرکت, مقررات, قانون, تجارت, بینی, قوانین, مورد, آیین, نامه,
مرجع ثبت شرکت ها - کاراثبت ادسیما
اطلاعات بیشتر
آدرس

استان : تهران / شهر : لواسان
تهران

شماره تماس
شماره همراه
آدرس وبسایت
ندارم
آدرس ایمیل