وبسایت شرکت نسبی چیست و ثبت آن چگونه است؟

شرکت نسبی چیست و ثبت آن چگونه است؟

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 شرکت نسبی چیست و ثبت آن چگونه است؟

نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است.طبق ماده ی 183 قانون تجارت«شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است»لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد. شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است»مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود. به موجب ماده ی 184«در اسم شرکت نسبی عبارت(شرکت نسبی)و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ،بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است»بنابراین مانند شرکت تضامنی،در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود .بنابراین اسم شرکت با اشکال ذیل می تواند باشد: شرکت نسبی احمد و حسن و حسین یا شرکت نسبی احمد و شرکا و یا شرکت نسبی حسن و برادران یا حسین و پسران و نظایر این ها. در قانون تجارت،ارکان شرکت نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از: الف-همه شرکا ب-مدیر مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است.بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است. برای تشکیل شرکت نسبی می بایست اساسنامه و شرکتنامه تنظیم و سرمایه تماماَ پرداخت گردد و اگر غیر نقدی باشد ارزیابی و تحویل شود.مادامیکه سرمایه تماماَ پرداخت نشده شرکت به وجود نمی آید.در اساسنامه و شرکتنامه و اگر یکی باشد بعنوان قرارداد شرکت نسبی مقررات مربوط به اداره ی شرکت و روابط شرکا تعیین گردد. طبق مواد 183،184 و 185 قانون تجارت،شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از: 1-وجود حداقل دو شریک 2-پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است) 3-باید در اسم شرکت عبارت (نسبی)به همراه نام یک شریک قید گردد. مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی: 1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده 2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده 3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده 4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت 5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد. 6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد) 7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل 8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین 9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره 10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد. ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را الزامی دانسته ،ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است. پس از ثبت شرکت اقدام بعدی ،آگهی شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده ی 197 قانون تجارت و نظامنامه ی مربوطه است. http://companyregister.ir/ »

نام این نوع شرکت سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس است.طبق ماده 183 قانون تجارت«شرکت نسبی شرکتی امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو چند نفر تشکیل یک شرکا نسبت سرمایه گذاشته است»لذا شان باشد. مانند تضامنی تفاوت مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرح 186«اگر دارائی تادیه کافی نباشد داشته است»مثلاَ چهار اولی نصف پرداخته دومی ربع باقی مانده متساویاَ دیگر را،اگر بیش طلب استهلاک سرمایه،شریک یک،یک هشتم بود. موجب 184«در عبارت(شرکت نسبی)و لااقل باید ذکر شود.در صورتی مشتمل بر اسامی ،بعد شریک یا شرکائی عبارتی قبیل (شرکا) (برادران) ضروری است»بنابراین تضامنی،در شریک شرکایی قید برده نمی مخفی عنوان برادران .بنابراین اشکال ذیل تواند باشد: احمد حسن حسین پسران نظایر ها. تجارت،ارکان تعریف نشده طور اجمال موضوعات مربوط اینگونه ها مطرح سازد اینچنین استنباط گردد ارکان اصلی عبارتند از: الف-همه ب-مدیر مقررات مدیریت عیناَ شبیه است.بنابراین حداقل مدیر انتخاب خارج حقوقی همچون وکیل است. بایست اساسنامه شرکتنامه تنظیم تماماَ غیر نقدی ارزیابی تحویل شود.مادامیکه وجود آید.در یکی بعنوان قرارداد اداره روابط تعیین گردد. طبق مواد 183،184 185 تجارت،شرایط اساسی 1-وجود 2-پرداخت کل تقویم تسلیم (تقویم 122 رضایت کلیه صورت گیرد،لذا انجام توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی است) 3-باید عبارت (نسبی)به همراه مدارک لازم ثبت نسبی: 1)دو نسخه تکمیل 2)دو تقاضانامه 3)دو 4)تکمیل فرم ترتیب اولویت 5)اصل مجوز فعالیت مراجع ذیربط مواردی موضوع نیاز 6)تصویر برابر اصل احراز هویت ،مدیران هیات نظار(در تعداد دوازده باشد) 7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء مدیره،مدیر عامل 8)دو صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 9)دو مدیره 10)اصل وکالتنامه پذیرد. اقدام نهایی تاسیس شمار رود.با توجه 95 تجارت های تجاری دانسته ،ثبت کامل همه شرایط جمله شکلی بعدی ،آگهی پیوست روزنامه کثیرالانتشار مطابق 197 نظامنامه مربوطه http://companyregister.ir/

آدرس: تهران ، جوادآباد ، تهران

شماره تماس: ، 42143-021

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

نام , این , نوع , شرکت , سطح , مسئولیت , شرکای , آن , اقتباس , طبق , ماده , 183 , قانون , تجارت , 171 , نسبی , شرکتی , امور , تجارتی , تحت , اسم , مخصوص , بین , دو , چند , نفر , تشکیل , یک , شرکا , نسبت , سرمایه , گذاشته , 187 , لذا , شان , مانند , تضامنی , تفاوت , مقابل , طلبکاران , متضامناَ , مسئول , پرداخت , قروض , شرح , 186 , دارائی , تادیه , کافی , نباشد , داشته , مثلاَ , چهار , اولی , نصف , پرداخته , دومی , ربع , باقی , مانده , متساویاَ , دیگر , بیش , طلب , استهلاک , شریک , هشتم , موجب , 184 , عبارت , لااقل , باید , ذکر , صورتی , مشتمل , بر , اسامی , بعد , nbsp , شرکائی , عبارتی , قبیل , برادران , ضروری , بنابراین , شرکایی , قید , برده , نمی , مخفی , عنوان , اشکال , ذیل , تواند , احمد , حسن , حسین , پسران , نظایر , ها , ارکان , تعریف , نشده , طور , اجمال , موضوعات , مربوط , اینگونه , مطرح , سازد , اینچنین , استنباط , گردد , اصلی , عبارتند , الف , همه , مدیر , مقررات , مدیریت , عیناَ , شبیه , حداقل , انتخاب , خارج , حقوقی , همچون , وکیل , بایست , اساسنامه , شرکتنامه , تنظیم , تماماَ , غیر , نقدی , ارزیابی , تحویل , مادامیکه , وجود , آید , یکی , بعنوان , قرارداد , اداره , روابط , تعیین , مواد , 185 , شرایط , اساسی , کل , تقویم , تسلیم , 122 , رضایت , کلیه , صورت , گیرد , انجام , توسط , کارشناس , رسمی , دادگستری , الزامی , همراه , مدارک , لازم , ثبت , نسخه , تکمیل , تقاضانامه , فرم , ترتیب , اولویت , اصل , مجوز , فعالیت , مراجع , ذیربط , مواردی , موضوع , نیاز , تصویر , برابر , احراز , هویت , مدیران , هیات , نظار , تعداد , دوازده , گواهی , عدم , سوپیشینه , جهت , اعضاء , مدیره , عامل , صورتجلسه , مجمع , عمومی , موسسین , 10 , وکالتنامه , پذیرد , اقدام , نهایی , تاسیس , شمار , رود , توجه , 95 , های , تجاری , دانسته , کامل , جمله , شکلی , بعدی , آگهی , پیوست , روزنامه , کثیرالانتشار , مطابق , 197 , نظامنامه , مربوطه , http , companyregister , ir ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.