وبسایت صدور کارت بازرگانی ، ثبت شرکت کارا

صدور کارت بازرگانی ، ثبت شرکت کارا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 صدور کارت بازرگانی ، ثبت شرکت کارا

صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان، موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.در مورد شرکت های تجارتی ،کارت بازرگانی بنام مسئول شرکت صادر می شود.بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های مربوطه از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله ی متقابله است،یعنی در صورتی به بازرگان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه ی فعالیت بازرگانی بدهد. احتراماَ به اطلاع می رساند شما می توانید برای اخذ کارت بازرگانی با در دست داشتن مدارکی که در ذیل گفته خواهد شد، از طریق ثبت شرکت کارا اقدام نمایید. کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد. مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی: -یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها) -دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی) -اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی. -سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده -اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد. -اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن -ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم) تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری، اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند. -اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد. -اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن * متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند. * متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند. * متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند. -داشتن حداقل سن 23 سال تمام. -اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است. -ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد. -ارائه یکی از مدارک ذیل: الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن -ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.) مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از: -اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره) -اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی -اصل و فتوکپی کارت ملی -ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود) -ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص) -کپی و اصل اساسنامه ی شرکت -کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد. -اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت -اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی -اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق

صدور کارت بازرگانی موکول آنست اصولاَ بازرگان، موسسه خود دفتر ثبت تجارتی کرده دارای دفاتر پلمپ عضویت اتاق محل نیز قبول باشد.در مورد شرکت های ،کارت بنام مسئول صادر شود.بازرگانانی تقاضای نمایند باید طبق فرم مربوطه طرف اطلاعات مربوط تجارت بدهند دو نفر اعضای معرفی شوند.صدور بازرگانان خارجی منوط معامله متقابله است،یعنی صورتی بازرگان داده کشور آن ها ایرانی اجازه فعالیت بدهد. احتراماَ اطلاع رساند توانید اخذ دست داشتن مدارکی ذیل گفته شد، طریق ثبت کارا اقدام نمایید. صورت حقیقی حقوقی قابل باشد. مدارک نیاز اشخاص حقیقی: -یک برگ اصل اظهارنامه نام گواهی اداره رسیده باشد(با امضای متقاضی دفاتر،از ها) -دو صفحه چاپ شده(تکمیلی وب سایت همراه مهر امضاء توسط اسناد رسمی) -اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده قانون مالیات مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن بازرگانی. -سه قطعه عکس شش چهار،جدید،تمام رخ ،ساده عدم سوء پیشینه زمان ماه بیشتر نگذشته ملی جهت برابر نمودن یک سری کپی کامل پشت -ارائه مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم) تبصره:دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی خدمات فناوری، ارتباطات(ICT) مراجع ذیربط مشروط انقضای سال تاریخ پروانه،از فوق معاف باشند. پایان خدمت معافیت دائم آقایان شدن متولدین 1337 دیپلم کمتر ندارند. 1334 لیسانس 1328 دکترا -داشتن حداقل سن 23 تمام. بانک تایید حساب جاری حسن اعتبار بانکی فقط الف است(با رئیس شعبه)ضمناَ شتاب شهرستان صورتیکه (الف)تایید است. دسته چک تشکیل پرونده روئت الزامی یکی ذیل: الف-اصل سند مالکیت دانگ ،به کار(آدرس اظهارنامه) ب-اصل اجاره نامه محضری معتبر متقاضی،برای کار ج-اصل غیر عادی اظهارنامه)با دوشاهد وکپی تولیدی وازارتخانه واحدهای الزامیست.(صنوف کسب مشمول این بند نمی گردند.) عبارتند از: ها(با مدیر عامل هیات مدیره) مستقیم؛ بلامانع فتوکپی تقاضانامه داخلی رسمی ممهور باشد.(شرکت مسئولیت محدود) سهامی خاص عام خاص) -کپی اساسنامه روزنامه تاسیس کلیه تغییرات صادرات واردات قید ششدانگ (در محل،اجاره کد دار بایست سربرگ شورای اصناف پرینت رهگیری منطبق

آدرس: تهران ، شهر ری ، تهران

شماره تماس: ، 88880006

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

صدور , کارت , بازرگانی , موکول , آنست , اصولاَ , بازرگان , موسسه , خود , دفتر , ثبت , تجارتی , کرده , دارای , دفاتر , پلمپ , عضویت , اتاق , محل , نیز , قبول , مورد , شرکت , های , بنام , مسئول , صادر , بازرگانانی , تقاضای , نمایند , باید , طبق , فرم , مربوطه , طرف , اطلاعات , مربوط , تجارت , بدهند , دو , نفر , اعضای , معرفی , شوند , بازرگانان , خارجی , منوط , معامله , متقابله , یعنی , صورتی , داده , کشور , آن , ها , ایرانی , اجازه , فعالیت , بدهد , احتراماَ , اطلاع , رساند , توانید , اخذ , دست , داشتن , مدارکی , ذیل , گفته , طریق , nbsp , کارا , اقدام , نمایید , صورت , حقیقی , حقوقی , قابل , مدارک , نیاز , اشخاص , یک , برگ , اصل , اظهارنامه , نام , گواهی , اداره , رسیده , امضای , متقاضی , صفحه , چاپ , تکمیلی , وب , سایت , همراه , مهر , امضاء , توسط , اسناد , رسمی , مفاصاحساب , مالیاتی , موضوع , 186 , ماده , قانون , مالیات , مستقیم , مبنی , بر , بلا , مانع , بودن , سه , قطعه , عکس , شش , چهار , جدید , رخ , ساده , عدم , سوء , پیشینه , زمان , ماه , بیشتر , نگذشته , ملی , جهت , برابر , نمودن , سری , کپی , کامل , پشت , مدرک , تحصیلی , معتبر , حداقل , دیپلم , تبصره , دارندگان , پروانه , بهره , برداری , صنعتی , کشاورزی , معدنی , خدمات , فنی , مهندسی , فناوری , ارتباطات , ICT , مراجع , ذیربط , مشروط , انقضای , سال , تاریخ , فوق , معاف , باشند , پایان , خدمت , معافیت , دائم , آقایان , شدن , متولدین , 1337 , کمتر , ندارند , 1334 , لیسانس , 1328 , دکترا , سن , 23 , بانک , تایید , حساب , جاری , حسن , اعتبار , بانکی , فقط , الف , رئیس , شعبه , ضمناَ , شتاب , شهرستان , صورتیکه , دسته , چک , تشکیل , پرونده , روئت , الزامی , یکی , سند , مالکیت , دانگ , کار , اجاره , نامه , محضری , غیر , عادی , دوشاهد , وکپی , تولیدی , وازارتخانه , واحدهای , الزامیست , صنوف , کسب , مشمول , این , بند , نمی , گردند , عبارتند , مدیر , عامل , هیات , مدیره , مستقیم؛ , بلامانع , فتوکپی , تقاضانامه , داخلی , ممهور , مسئولیت , محدود , سهامی , خاص , عام , اساسنامه , روزنامه , تاسیس , کلیه , تغییرات , صادرات , واردات , قید , ششدانگ , کد , دار , بایست , سربرگ , شورای , اصناف , پرینت , رهگیری , منطبق ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.