وبسایت شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان،به دو دسته شاخص های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.شرکت های متقاضی باید علاوه بر شاخص های عمومی ،شرایط مشخص شده در یکی از سه دسته شاخص های اختصاصی را نیز احراز نمایند. الف-شاخص های عمومی حداقل دو سوم از اعضای هیات مدیره شرکت،حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند. 1-حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. 2-حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند. 3-دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند. 4-حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت،ناشی از فروش فناوری،کالا و یا خدمات دانش بنیان(شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان)آن شرکت از طریق قرارداد باشد. تبصره:شرکت هایی که در مرحله تجاری سازی اولین کالای دانش بنیان خود هستند،در صورتی که دارای تولید پایلوت موفق باشند،و استانداردهای لازم را از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی کسب کرده باشند،و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند،از رعایت بند 1-2 مستثنی هستند. 5-سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت،حداقل 6 ماه باشد. ب-شاخص های اختصاصی شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص های عمومی،واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته های ذیل نیز باشند: 1-شرکت های تولید کننده کالاهای دانش بنیان 2-شرکت باید تولید کننده کالا یا کالاهای دانش بنیان مطابق فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشد که در 2 سال گذشته آن ها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی،از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه،نهادینه بر اساس "آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان "مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا"یکی از شرط های لازم برای شرکت های تولید کننده و دانش بنیان،تولید کالاهای دانش بنیان می باشد.طبق دو رویکرد،این محصولات مشخص شده است: 1)حوزه هایی که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوسط فعالیتهای تحقیق و توسعه درآن ها بیشتر از سایر حوزه های فناوری و صنعتی است.نظیر حوزه های فناوری زیستی(پزشکی،کشاورزی،صنعتی و محیط زیست)، فناوری نانو (محصولات و مواد) ،فوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها) ،فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ‌ی های نو(هسته ای و تجدید پذیر) دارو، الکترونیک،مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها ، ماهوا ره ها و موشکها) 2)سایر حوزه ها و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها غلبه ندارد ، اما رسوخ فناوری های برتر و ظهور محصولات دانش بنیان در آن ها مشاهده می شود. (نظیر نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل، برق ، معدن کشاورزی ،آب و هوا) شایان ذکر است،تایید شرکت های دانش بنیان نوپا دارای اعتبار یک ساله بوده و تنها برای یک دوره یک ساله(مجموعاَ دو سال)می تواند تمدید شود.چنانچه شرکت نتواند در مدت 2 سال پس از تایید دانش بنیان بودن،رتبه بندی خود را به پایان برساند و یا در صورت عدول از شرایط مندرج در این آیین نامه در هر زمان دانش بنیان بودن شرکت ملغی می شود. از صاحبان ایده و نوآوری دعوت به عمل می آید تا جهت ثبت شرکت دانش بنیان به کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر مراجعه نمایند. http://companyregister.ir/ »

شاخص های تشخیص شرکت دانش بنیان،به دو دسته عمومی اختصاصی تقسیم شوند.شرکت متقاضی باید علاوه بر ،شرایط مشخص یکی سه نیز احراز نمایند. الف-شاخص حداقل سوم اعضای هیات مدیره شرکت،حداقل مورد شرایط ذیل کنند. 1-حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. 2-حداقل سال سابقه فعالیت کاری علمی حوزه مدیریتی داشته 3-دارای یک اختراع ثبت ارزیابی داخلی بین المللی مرتبط 4-حداقل نیمی درآمد مالی گذشته شرکت،ناشی فروش فناوری،کالا خدمات بنیان(شامل تحقیق توسعه طراحی مهندسی فهرست کالاهای بنیان تخصصی بنیان)آن طریق قرارداد باشد. تبصره:شرکت هایی مرحله تجاری سازی اولین کالای خود هستند،در صورتی تولید پایلوت موفق باشند،و استانداردهای لازم مراجع ذی صلاح کسب کرده بازار مطمئن اعلام نیاز معتبر همراه کالا باشند،از رعایت بند 1-2 مستثنی هستند. 5-سابقه بیمه پرداختی نفر کارکنان وقت ماه ب-شاخص دارا بودن عمومی،واجد کلیه باشند: 1-شرکت 2-شرکت مطابق مصوب کارگروه آن ها قالب جدید ارتقاء یافته عرضه فنی بواسطه انتقال ایجاد فنی،از توسعه،نهادینه اساس "آیین نامه موسسات "مصوب صلاحیت نظارت اجرا"یکی شرط بنیان،تولید باشد.طبق رویکرد،این محصولات است: 1)حوزه وجود فناوری برتر وجه غالب متوسط فعالیتهای درآن بیشتر سایر صنعتی است.نظیر زیستی(پزشکی،کشاورزی،صنعتی محیط زیست)، نانو (محصولات مواد) ،فوتونیک اپیتک (موادقطعات سامانه ها) ،فناوری اطلاعات ارتباطات نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ‌ی نو(هسته تجدید پذیر) دارو، الکترونیک،مواد پیشرفته، ساخت پیشرفته هوافضا (پرنده ماهوا ره موشکها) 2)سایر بخش غلبه رسوخ ظهور مشاهده شود. (نظیر نفت گاز ،عمران حمل نقل، برق معدن کشاورزی ،آب هوا) شایان ذکر است،تایید نوپا اعتبار ساله تنها دوره ساله(مجموعاَ سال)می تواند تمدید شود.چنانچه نتواند تایید بودن،رتبه بندی پایان برساند صورت عدول مندرج این آیین زمان ملغی صاحبان ایده نوآوری دعوت عمل آید جهت کارشناسان مجرب ما فکر مراجعه http://companyregister.ir/

آدرس: البرز ، شادگان ، تهران

شماره تماس: ،

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

شاخص , های , تشخیص , شرکت , دانش , بنیان , دو , دسته , عمومی , اختصاصی , تقسیم , شوند , متقاضی , باید , علاوه , بر , شرایط , مشخص , یکی , سه , نیز , احراز , نمایند , الف , حداقل , سوم , اعضای , هیات , مدیره , مورد , ذیل , دارای , مدرک , کارشناسی , باشند , سال , سابقه , فعالیت , کاری , علمی , حوزه , مدیریتی , داشته , یک , اختراع , ثبت , ارزیابی , داخلی , بین , المللی , مرتبط , نیمی , درآمد , مالی , گذشته , ناشی , فروش , فناوری , کالا , خدمات , شامل , تحقیق , توسعه , طراحی , مهندسی , فهرست , کالاهای , تخصصی , آن , طریق , قرارداد , تبصره , هایی , مرحله , تجاری , سازی , اولین , کالای , خود , صورتی , تولید , پایلوت , موفق , استانداردهای , لازم , مراجع , ذی , صلاح , کسب , کرده , بازار , مطمئن , اعلام , نیاز , معتبر , همراه , رعایت , بند , مستثنی , بیمه , پرداختی , نفر , کارکنان , وقت , ماه , دارا , بودن , واجد , کلیه , مطابق , مصوب , کارگروه , ها , قالب , جدید , ارتقاء , یافته , عرضه , فنی , بواسطه , انتقال , ایجاد , نهادینه , اساس , quot , آیین , نامه , موسسات , صلاحیت , نظارت , اجرا , شرط , طبق , رویکرد , این , محصولات , وجود , برتر , وجه , غالب , متوسط , فعالیتهای , درآن , بیشتر , سایر , صنعتی , نظیر , زیستی , پزشکی , کشاورزی , محیط , زیست , نانو , مواد , فوتونیک , اپیتک , موادقطعات , سامانه , اطلاعات , ارتباطات , نرم , افزارهای , کامپیوتری , انرژ‌ی , نو , هسته , تجدید , پذیر , دارو , الکترونیک , پیشرفته , ساخت , هوافضا , پرنده , ماهوا , ره , موشکها , بخش , غلبه , رسوخ , ظهور , مشاهده , نفت , گاز , عمران , حمل , نقل , برق , معدن , آب , هوا , شایان , ذکر , تایید , نوپا , اعتبار , ساله , تنها , دوره , مجموعاَ , تواند , تمدید , چنانچه , نتواند , رتبه , بندی , پایان , برساند , صورت , عدول , مندرج , زمان , ملغی , صاحبان , ایده , نوآوری , دعوت , عمل , آید , جهت , کارشناسان , مجرب , ما , فکر , مراجعه , http , companyregister , ir ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.