وبسایت تغییر در اساسنامه شرکت و اهمیت ثبت آن

تغییر در اساسنامه شرکت و اهمیت ثبت آن

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 تغییر در اساسنامه شرکت و اهمیت ثبت آن

شرکت های تجاری اصولاَ برای مدت طولانی تشکیل می شوند.در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن به طور دائم تغییر می کند.از یک طرف،اغلب مواد اساسنامه شرکا از روی مواد قانون تنظیم می شود که در صورت تغییر قانون،مواد اساسنامه نیز باید تغییر کند و از طرف دیگر،حتی در صورت تغییر نیافتن قانون،برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد،باید چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد،امری که فقط در صورت تغییر اساسنامه تحقق می یابد. تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است که می تواند بجز در موارد استثنایی،تقریباَ تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد. اختیارات مجمع عمومی اگر نظریه قراردادی بودن شرکت را بپذیریم،اساسنامه تصویب شده شرکت،بویژه شرکت های سهامی خاص،که همه سهامداران اولیه شرکت آن را امضا کرده اند(ماده 20 لایحه قانونی 1347)،تغییر پذیر نیست،مگر با توافق تمام سهامداران.مع ذلک،قانونگذار برای تطبیق وضع شرکت با واقعیت های اقتصادی موجود،تا حد بسیاری فکر قراردادی بودن شرکت را کنار گذاشته و برای تغییر اساسنامه،تصمیم اکثریت شرکا را در قالب مجمع عمومی کافی دانسته است.همچنین او برای حفظ حقوق سهامداران دخالت مجمع عمومی فوق العاده را در تحقق این امر ضروری تلقی کرده است که برای تشکیل آن و تصمیم گیری در آن حد نصاب و اکثریت بیشتری لازم است(مواد 84 و 85 لایحه قانونی 1347)در قانون تجارت 1311 نیز برای تشکیل مجمع عمومی شرایط سخت تری از حیث حد نصاب و اکثریت پیش بینی شده بود.(ماده 74) مجمع عمومی فوق العاده در محدوده صلاحیت خود محق است تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد و نمی توان در اساسنامه شرکت این صلاحیت مجمع را محدود کرد،چه ماده 83 لایحه قانونی 1347 که به موجب آن"هر گونه تغییر در مواد اساسنامه" در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است،جنبه آمره دارد.همچنین با توجه به آمره بودن این ماده می توان گفت تغییر مفاد اساسنامه منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و این مجمع نمی تواند صلاحیت خود را به نهادهای دیگر شرکت-مثل هیات مدیره-واگذار کند،بجز در مورد تغییر سرمایه شرکت که اگر چه از موارد تغییر اساسنامه است،مجمع عمومی فوق العاده می تواند عملی کردن آن را به هیات مدیره واگذار کند. نکته ی حائز اهمیت این است که هر گونه تغییر در مواد اساسنامه باید مطابق 106 لایحه قانونی 1347 (بند 3)برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.هیچ گونه تشریفات دیگری،مانند درج مراتب در روزنامه،یا تایید مفاد صورتجلسه و تصدیق صحت مندرجات آن –آن طور که در حقوق فرانسه لازم است-ضروری نیست.کافی است مدیران شرکت عین صورتجلسه مجمع در مورد تغییر اساسنامه را برای مرجع مرجع ثبت شرکت ها ارسال کنند و تغییر در اساسنامه را ثبت نمایند. محدودیت مجمع عمومی در تغییر اساسنامه اصل اختیار مطلق مجمع عمومی در ایجاد هر گونه تغییر در مواد اساسنامه با استثنائاتی نیز همراه است. الف)تغییر در حقوق بعضی از سهامداران این نوع حقوق،یا مزایایی است که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است.(تبصره 2 ماده 24 لایحه قانونی 1347)،یا تغییر در مزایایی است که موسسان به موجب اساسنامه برای خود در نظر گرفته اند.(بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347)،یا اینکه حقوق صاحبان سهام انتفاعی. حقوق راجع به سهام ممتاز قابل تغییر نیست،مگر با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه این گونه سهام و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تغییر در حقوق این گونه سهام قطعی نخواهد بود،"مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام (سهام موسس یا انتفاعی) در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاَ یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود.تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود"(ماده 93 لایحه قانونی 1347) http://companyregister.ir/ »

شرکت های تجاری اصولاَ طولانی تشکیل شوند.در طول حیات اوضاع احوال حاکم بر آن طور دائم تغییر کند.از یک طرف،اغلب مواد اساسنامه شرکا قانون تنظیم صورت قانون،مواد نیز باید کند طرف دیگر،حتی نیافتن قانون،برای آنکه بتواند خود تحولات اقتصادی داخل خارج تطبیق دهد،باید چهارچوب حقوقی اولیه فعالیت اقتصادی-تجاری نظر گرفته دهد،امری فقط تحقق یابد. صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده تواند بجز موارد استثنایی،تقریباَ دهد. اختیارات نظریه قراردادی بودن بپذیریم،اساسنامه تصویب شرکت،بویژه سهامی خاص،که همه سهامداران امضا کرده اند(ماده 20 لایحه قانونی 1347)،تغییر پذیر نیست،مگر توافق سهامداران.مع ذلک،قانونگذار وضع واقعیت موجود،تا حد بسیاری فکر کنار گذاشته اساسنامه،تصمیم اکثریت قالب کافی دانسته است.همچنین حفظ حقوق دخالت این امر ضروری تلقی تصمیم گیری نصاب بیشتری لازم است(مواد 84 85 1347)در تجارت 1311 شرایط سخت تری حیث پیش بینی بود.(ماده 74) محدوده محق دهد نمی توان محدود کرد،چه ماده 83 1347 موجب آن"هر گونه اساسنامه" است،جنبه آمره دارد.همچنین توجه گفت مفاد منحصراَ نهادهای دیگر شرکت-مثل هیات مدیره-واگذار کند،بجز مورد سرمایه است،مجمع عملی مدیره واگذار کند. نکته حائز اهمیت مطابق 106 (بند 3)برای ثبت مرجع ها ارسال شود.هیچ تشریفات دیگری،مانند درج مراتب روزنامه،یا تایید صورتجلسه تصدیق صحت مندرجات –آن فرانسه است-ضروری نیست.کافی مدیران عین نمایند. محدودیت اصل اختیار مطلق ایجاد استثنائاتی همراه است. الف)تغییر بعضی نوع حقوق،یا مزایایی سهام ممتاز است.(تبصره 24 1347)،یا موسسان اند.(بند اینکه صاحبان انتفاعی. راجع قابل جلب موافقت دارندگان نصف علاوه قطعی نخواهد بود،"مگر بعد (سهام موسس انتفاعی) جلسه خاصی خاص مذکور معتبر لااقل حاضر باشند دعوت حاصل نشود دوم حضور اقلاَ سوم بود.تصمیمات همواره دو آرا بود"(ماده 93 1347) http://companyregister.ir/

آدرس: تهران ، رودهن ، تهران

شماره تماس: ، 021-42143

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

شرکت , های , تجاری , اصولاَ , طولانی , تشکیل , شوند , طول , حیات , اوضاع , احوال , حاکم , بر , آن , طور , دائم , تغییر , کند , یک , طرف , اغلب , مواد , اساسنامه , شرکا , قانون , تنظیم , صورت , نیز , باید , دیگر , حتی , نیافتن , آنکه , بتواند , خود , تحولات , اقتصادی , داخل , خارج , تطبیق , دهد , چهارچوب , حقوقی , اولیه , فعالیت , نظر , گرفته , امری , فقط , تحقق , یابد , صلاحیت , مجمع , عمومی , فوق , العاده , تواند , بجز , موارد , استثنایی , تقریباَ , اختیارات , نظریه , قراردادی , بودن , بپذیریم , تصویب , بویژه , سهامی , خاص , همه , سهامداران , امضا , کرده , اند , ماده , 20 , لایحه , قانونی , 1347 , پذیر , نیست , مگر , توافق , مع , ذلک , قانونگذار , وضع , واقعیت , موجود , حد , بسیاری , فکر , کنار , گذاشته , تصمیم , اکثریت , قالب , کافی , دانسته , همچنین , حفظ , حقوق , دخالت , این , امر , ضروری , تلقی , گیری , نصاب , بیشتری , لازم , 84 , 85 , تجارت , 1311 , شرایط , سخت , تری , حیث , پیش , بینی , 74 , محدوده , محق , نمی , توان , محدود , 83 , موجب , quot , گونه , جنبه , آمره , توجه , گفت , مفاد , منحصراَ , نهادهای , مثل , هیات , مدیره , واگذار , مورد , سرمایه , عملی , نکته , حائز , اهمیت , مطابق , 106 , بند , ثبت , مرجع , ها , ارسال , هیچ , تشریفات , دیگری , مانند , درج , مراتب , روزنامه , تایید , صورتجلسه , تصدیق , صحت , مندرجات , –آن , فرانسه , مدیران , عین , نمایند , محدودیت , اصل , اختیار , مطلق , ایجاد , استثنائاتی , همراه , الف , بعضی , نوع , مزایایی , سهام , ممتاز , تبصره , 24 , موسسان , اینکه , صاحبان , انتفاعی , راجع , قابل , جلب , موافقت , دارندگان , نصف , علاوه , قطعی , نخواهد , بعد , موسس , جلسه , خاصی , مذکور , معتبر , لااقل , حاضر , باشند , دعوت , حاصل , نشود , دوم , حضور , اقلاَ , سوم , تصمیمات , همواره , دو , آرا , 93 , http , companyregister , ir ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.