وبسایت اسم شرکت

اسم شرکت

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 اسم شرکت

در راستای تسهیل مراحل ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه یکسان و شفاف در کارشناسی تعیین نام اشخاص حقوقی (انتخاب نام شرکت)،مفاد"دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی" به شرح زیر تعیین می گردد. ماده 1-متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی،با مشخص نمودن نوع شخصیت حقوقی و ارائه مدارک لازم،نسبت به پیشنهاد نام شخصیت حقوقی (انتخاب نام شرکت)مورد نظر اقدام نمایند. ماده 2-نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند. ماده 3-اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند. ماده 4-مهلت اعتبار نام تایید شده اشخاص حقوقی که منجر به ثبت و آگهی می گردند نامحدود است.در صورتیکه نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر منجر به ثبت و آگهی نگردد صرفاَ سه ماه از تاریخ تایید نام اعتبار دارد.این مدت برای شرکت های سهامی عام،6 ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس می باشد. ماده 5-نام شخص حقوقی(نام شرکت)ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم،مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و دیگری حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس(تام،ناقص حرکتی،لفظی) آن را ندارد. این حق پس از انحلال و ختم تصفیه،منتفی می شود. ماده 6-نام پیشنهادی اشخاص حقوقی(انتخاب نام شرکت)در موارد زیر قابل تایید نمی باشد: -نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند. -نام هایی که در آن از اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه استفاده شده باشد. -نام هایی که مخالف موازین شرعی،نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند. -نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسماَ متعلق به دولت باشد از قبیل ایران،کشور،ناجا،نزاجا،مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحیت دار دولتی. -هنگامی که در یک نام پیشنهادی،ترکیبی از دو واژه فارسی،تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد،امکان ثبت آن وجود ندارد. *تبصره:واژه های بیگانه یا غیر متعارف یا مخفف تنها در صورتی قابل استفاده در نام شخص حقوقی(نام شرکت)است که مورد تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشند. ماده 7-در تعیین نام اشخاص حقوقی(نام شرکت)،معیارهای ذیل لازم الرعایه است: -چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع(نظیر ون،ین،ها و یا جمع مکسر)یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد. -چنانچه نام شخصیت حقوقی به صورت مقید ثبت شده باشد امکان انتخاب نام جدید مشتق از آن به صورت مطلق برای شخصیت حقوقی دیگر وجود ندارد. -واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند،پذیرفته نمی شوند. -اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل،نوین،برتر،برترین،نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود. -اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد. *تبصره:چنانچه نام پیشنهادی مشمول بندهای فوق باشد فقط در صورت ارایه رضایت نامه کتبی شخصیت حقوقی مقدم در قالب صورتجلسه هیات مدیره،قابل ثبت است. ماده 8-چنانچه نتیجه کارشناسی نام،نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستورالعمل باشد،مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی،به متقاضی اطلاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید. *تبصره 1:در صورتی که متقاضی به نتیجه کارشناسی نام،اعتراض داشته باشد مراتب را با ذکر دلایل خود در قالب فرم اعتراض،به مرجع ثبت شرکت های بررسی کننده ی نام،اعلام تا کارشناسی مجدد صورت پذیرد. *تبصره 2:در صورتی که در کارشناسی دوم نیز نام پیشنهادی رد شد،متقاضی می تواند با تکمیل فرم مربوط،مراتب اعتراض خود را با ذکر دلایل به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اعلام نماید.نظریه مسئول تعیین نام اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نظر نهایی محسوب می شود. ماده 9-نام های تایید شده قابل انتقال به غیر نمی باشد. ماده 10-نام اشخاص حقوقی ثبت شده با تسلیم صورتجلسه ای که با رعایت قوانین،مقررات و شرایط اساسنامه متناسب با نوع شخصیت حقوقی تنظیم و به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می شود قابل تغییر خواهد بود. ماده 11-در تعیین و تغییر نام اشخاص حقوقی(تغییر نام شرکت)رعایت مواد 95 و 117 و 141 و 163 و 184 و 200 قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری الزامی است. تذکر: -اسم شرکت نباید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد.یعنی اگر شر

ثبت شرکت <d

آدرس: تهران ، حسن‌آباد ، تهران

شماره تماس: ، 88880006

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

راستای , تسهیل , مراحل , ثبت , تاسیس , شرکت , ها , موسسات , غیر , تجاری , ایجاد , رویه , یکسان , شفاف , کارشناسی , تعیین , نام , اشخاص , حقوقی , انتخاب , مفاد , quot , دستورالعمل , اجرایی , شرح , nbsp , زیر , گردد , ماده , متقاضیان , مشخص , نمودن , نوع , شخصیت , مدارک , لازم , نسبت , پیشنهاد , مورد , نظر , اقدام , نمایند , عبارتست , واژه , واژگان , معنی , اعم , ایرانی , خارجی , شناسایی , مرجع , پیشنهادی , آن , مستلزم , اخذ , مجوز , مراجع , ذیصلاح , باید , پیش , ارایه , تقاضای , طریق , مقتضی , ضمیمه , تسلیم , مهلت , اعتبار , تایید , منجر , آگهی , گردند , نامحدود , صورتیکه , شخص , شرف , تغییر , نگردد , صرفاَ , سه , ماه , تاریخ , این , های , سهامی , عام , تشکیل , مجمع , عمومی , موسس , رعایت , تقدم , مختص , شخصی , رسیده , دیگری , حق , اختیار , عین , مذکور , متجانس , تام , ناقص , حرکتی , لفظی , انحلال , ختم , تصفیه , منتفی , موارد , قابل , نمی , هایی , اختصاص , تشکیلات , دولتی , کشوری , اسامی , عناوین , اصطلاحات , بیگانه , استفاده , مخالف , موازین , شرعی , نظم , شامل , بی , معنا , الفاظ , قبیحه , مستهجن , خلاف , اخلاق , حسنه , باشند , اختصاری , حروفی , رسماَ , متعلق , دولت , قبیل , ایران , کشور , ناجا , نزاجا , مگر , مقام , صلاحیت , دار , هنگامی , یک , ترکیبی , دو , فارسی , تداعی , امکان , وجود , تبصره , متعارف , مخفف , تنها , صورتی , فرهنگستان , زبان , ادب , معیارهای , ذیل , الرعایه , چنانچه , تفاوت , پسوند , جمع , نظیر , ون , ین , مکسر , حذف , صورت , مقید , جدید , مشتق , مطلق , دیگر , طرز , گمراه , شبیه , پذیرفته , شوند , اضافه , کلمات , توصیفی , اصل , نوین , برتر , برترین , نو , قبلی , اعداد , سابقه , نگارش , مشمول , بندهای , فوق , فقط , رضایت , نامه , کتبی , مقدم , قالب , صورتجلسه , هیات , مدیره , نتیجه , نشانگر , تعارض , مراتب , ذکر , علت , رد , متقاضی , اطلاع , رسانی , جدیدی , نماید , اعتراض , داشته , دلایل , خود , فرم , بررسی , اعلام , مجدد , پذیرد , دوم , نیز , تواند , تکمیل , مربوط , اداره , کل , نظریه , مسئول , نهایی , محسوب , انتقال , 10 , قوانین , مقررات , شرایط , اساسنامه , متناسب , تنظیم , 11 , مواد , 95 , 117 , 141 , 163 , 184 , 200 , قانون , تجارت , لایحه , اصلاحی , آیین , الزامی , تذکر , اسم , نباید , قبلاَ , توسط , یعنی , شر ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.