وبسایت اهمیت ثبت شرکت

اهمیت ثبت شرکت

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 اهمیت ثبت شرکت

ثبت شرکت ، به شرکت اعتبار خاصی می بخشد و موجب ایجاد تمایل بیشتری به همکاری می گردد وآثار مهمی دارد که از لحاظ شرکا ی شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از: - ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» - هر گاه شرکت به ثبت برسد،قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند. -همانطور که فوقاَ ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟ از جمله سایر مزایای ثبت شرکت ، اخذ مجوزها و اعتبارات و امتیازاتی نظیر وام از نهادهای دولتی است که در بسیاری از موارد ، تنها به شرکت ها تخصیص می یابد.همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد. احتراماَ به اطلاع می رساند پس از آماده شدن کلیه مدارک،می توانید با رجوع به کارشناسان ما در کارا ثبت،امور ثبتی خود را با خیالی آسوده به ما واگذار کنید. با توجه به قوانین ذیل،هرگاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننماید و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه برخلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند. -ماده ی 195 قانون تجارت که می گوید:«ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است». -برابر قانون ثبت اسناد، ثبت شرکت نامه ها اجباری می باشد.طبق ماده ی 47 قانون ثبت(در نقاطی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: -ماده ی 48-سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد،اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. در همین رابطه تبصره های ذیل به بند 2 ماده 14 اضافه می گردد: تبصره 1-کلیه ی شرکتهایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود. بموجب تبصره ی 1 ماده ی 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها الزامی می باشد.در این تبصره آمده است:کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود. نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است.بر اساس ماده ی 1 این نظامنامه در هر محلی که اداره ی ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد.همچنین در ماده ی 2 آمده است: ثبت شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند. تبصره-در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ی ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدائی یا صلحیه با

ثبت شرکت <d

آدرس: البرز ، شوشتر ، تهران

شماره تماس: ، 88880006

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

ثبت , شرکت , اعتبار , خاصی , بخشد , موجب , ایجاد , تمایل , بیشتری , همکاری , گردد , وآثار , مهمی , لحاظ , شرکا , مراجعین , آن , دارای , اهمیت , ها , مختصراَ , عبارتند , معامله , کنندگان , درجه , مراجعه , اغلب , نمی , توانند , زیرا , کسی , قرارداد , منعقد , نماید , انجام , دهد , باید , بداند , سرمایه , اندازه , اختیار , مدیران , حدود , بالاخره , قدرت , توانایی , این , شخصیت , حقوقی , میزان , مواد , مهم , لازم , جراید , کثیرالانتشار , آگهی , همه , مستحضر , باشند , علاوه , بر , نحوی , ممالک , معمول , شخص , خارجی , ولو , ظاهراَ , ذینفع , نباشد , تواند , پرونده , تشکیل , محتویات , اطلاع , حاصل , کند , کشور , ما , قسمت , ضمن , آیین , نامه , مصوبه , خرداد , 1310 , مقررات , 10 , اسفند , 1327 , وزارت , دادگستری , مقرر , گردیده , 171 , دفاتر , اعم , ایرانی , عموم , آزاد , ذینفعی , مندرجات , سواد , مصدق , تحصیل , 187 , گاه , قراردادهای , منعقده , بین , رسمی , بعد , هیچ , یک , مانند , اسناد , غیر , وجود , اساسنامه , nbsp , سایر , تصمیماتی , رسد , اظهار , بی , اطلاعی , نموده , ایراداتی , درباره , ممکن , وارد , نمود , استناد , نمایند , همانطور , فوقاَ , ذکر , نمودن , نیز , نوعی , رسیدگی , متصدیان , امر , دهند , معلوم , بوجود , آوردن , دقت , های , لازمه , رعایت , خیر , جمله , مزایای , اخذ , مجوزها , اعتبارات , امتیازاتی , نظیر , وام , نهادهای , دولتی , بسیاری , موارد , تنها , تخصیص , یابد , همچنین , امکان , حضور , مناقصات , مزایدات , سود , قابل , توجهی , طرفین , همراه , احتراماَ , رساند , آماده , شدن , کلیه , مدارک , توانید , رجوع , کارشناسان , کارا , امور , ثبتی , خود , خیالی , آسوده , واگذار , توجه , قوانین , ذیل , هرگاه , یکی , تجارتی , مراحل , مربوط , طی , ننماید , نرسد , رسمیت , نداشته , بلکه , برخلاف , قانون , مراجع , ذیصلاح , فعالیت , جلوگیری , ماده , 195 , تجارت , گوید , مذکور , الزامی , تابع , جمیع , برابر , اجباری , طبق , 47 , نقاطی , اداره , املاک , موجود , عدلیه , مقتضی , 48 , سندی , مطابق , فوق , نرسیده , هیچیک , ادارات , محاکم , پذیرفته , نخواهد , همین , رابطه , تبصره , بند , 14 , اضافه , شرکتهایی , مشمول , نظام , صنفی , موظفند , ظرف , سال , الاجرا , نسبت , پروانه , کسب , اتحادیه , مربوطه , اقدام , صورت , کل , قانونی , تاریخ , فاقد , ممنوع , بموجب , اصلاح , مصوب , 31 , 1368 , آمده , هایی , نظامنامه , 1311 , اساس , محلی , دفتر , محل , دایره , خارج , تهران , مرکزی , اصلی , برسند , شعبه , هم , محکمه , ابتدائی , صلحیه ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.