وبسایت شرایط راجع به سرمایه

شرایط راجع به سرمایه

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 شرایط راجع به سرمایه

قانون گذار هیچ گونه حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود معین نکرده است. بنابراین، شرکت می تواند به هر میزانی باشد. نتیجه این وضع در حقوق ایران این است که شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول، هیچ گاه نمی تواند به دلیل میزان سرمایه اش باطل اعلام شود؛ بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای سهامی صدق می کند. سرمایه شرکت از سهم الشرکه های شرکا تشکیل می شود که ممکن است به هر میزانی باشد. مع ذلک، نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال، اعم از بانام یا بی نام درآید (ماده 102 ق.ت)؛ پذیره نویسی سهام این نوع شرکت نیز ممنوع است. سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی تشکیل شده باشد یا از آورده های غیر نقدی. 1. آورده نقدی. ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت تمام سرمایه نقدی موکول کرده است. برخلاف آنچه در شرکتهای سهامی معتبر است، قانون گذار حداقلی برای سرمایه معین نکرده و فرض کرده است که وضع این قاعده می تواند تضمینی کافی برای طلبکاران در پرداخت طلبشان توسط شرکت باشد. پرداخت تمامی سرمایه نقدی در بعضی از کشورها ـ مثل آلمان ـ برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ضروری نیست. قانون گذار ما این قاعده را از قانون فرانسه گرفته است و وضع آن، این فایده را دارد که از تشکیل شرکتهای ظاهری و غیر واقعی جلوگیری می کند. در هر حال، قانون ایران تا آنجا به این امر اهمیت داده که برای اشخاصی که بر خلاف واقع، پرداخت سرمایه را به شرکت تصدیق کرده باشند، مجازات کلاهبرداری پیش بینی کرده است(ماده 115 ق.ت). به این علت، پرداخت سرمایه باید واقعاً صورت گیرد تا شرکت تشکیل شود و در عمل هم این پرداخت مشکلی ایجاد نمی کند؛ زیرا مبلغ سرمایه می تواند کم باشد. قانون گذار شکل و تشریفات به خصوصی را برای پرداخت سرمایه نقدی پش بینی نکرده است و در نتیجه، پرداخت ممکن است به هر صورتی باشد؛ مشروط بر اینکه واقعی باشد. به این ترتیب، پرداخت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله حساب به حساب صورت گیرد؛ اما هیچ لزومی ندارد که برای پرداخت به شرکت، حساب به خصوصی در بانک باز شود؛ هر چند در عمل تشکیل دهندگان شرکتهای با مسئولیت محدود چنین می کند و وجوده دریافتی از شرکا را در حساب مخصوصی واریز می کنند تا پس از تشکیل شرکت مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال پرداخت باید قبل از تشکیل شرکت صورت گیردو اگر در مدت معقولی پس از پرداخت توسط بعضی از شرکا، شرکت به سبب عدم پرداخت سهم شرکایی دیگر تشکیل نشود، شرکایی که سهم خود را پرداخته اند می توانند از دادگاه تقاضا کنند که وجه پرداختی به آنها مسترد شود. 2.آورده های غیر نقدی. علی الاصول آنچه دربارۀ پرداخت سرمایه نقدی گفته شد، در مورد آورده های غیر نقدی نیز صدق می کند. مع ذلک، در مورد آوردهای غیر نقدی نکات چندی را باید در نظر گرفت؛ هر چند لازم است میان آورده هایی که مال هستند و آورده هایی که به شکل صنعت هستند تفکیک قائل شویم؛ زیرا این دو نوع آورده، مسائل مشابهی مطرح نمی کنند. اول: آورده های غیر نقدی که صورت مال دارند. این آورده ها باید تقویم شوند و در شرکتنامه، ارزش آنها مشخص شود. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مشروط به تقویم و تسلیم این اموال است (مواد 96 و 97ق.ت). البته تسلیم باید به گونه ای باشد که شرکت بتواند هر گونه تصرفی در مال انجام دهد. بنابراین، به نظر ما، تسلیم آورده ای که مال است، در شرایط زیر باطل است و موجب تشکیل شرکت نمی شود: - وقتی که مال در مالیکت آورنده نیست و حق دیگری نیز به آن ندارد؛ - وقتی که مال متعلق به آورنده نیست، بلکه برای مثال، او نسبت به آنها حق آوردن انتفاع دارد. البته آورده شریک می تواند حق انتفاع باشد؛ اما اگر شریک، متعهد به آوردن خود مال باشد و بعد معلوم شود که نسبت به آن، جز حق انتفاع، حق دیگری ندارد، تسلیم مال موجب شرکت نمی شود؛ - وقتی مال مقید است؛ مثل موردی که مالی در وثیقه دینی است و میزان دین از ارزش مال بیشتر یا معادل آن است. در هر صورت، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث، قانون گذار، در مورد تقویم و تسلیم سرمایه مالی غیر نقدی، هم ضمانت اجرای مدنی معین کرده است و هم ضمانت اجرای جزایی. از نظر مدنی، اگر تقویم، غیر واقعی باشد، شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98ق.ت). از نظر جزایی نیز کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد(ماده 115 ق.ت). این دو ضمانت اجرایی، هشدار به شرکایی است که آورده های غیر نقدی را بیش از ارزش واقعی آنها ارزیابی می کنند. دوم: آورده هایی که به صورت صنعت است

ثبت شرکت <d

آدرس: تهران ، پردیس ، تهران

شماره تماس: ، 88888273

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

قانون , گذار , هیچ , گونه , حداقل , حداکثری , سرمایه , شرکت , مسئولیت , محدود , معین , نکرده , بنابراین , تواند , میزانی , نتیجه , این , وضع , حقوق , ایران , علی , الاصول , گاه , نمی , دلیل , میزان , باطل , اعلام , شود؛ , بر , خلاف , آنچه , مورد , شرکتهای , سهامی , صدق , کند , سهم , الشرکه , های , شرکا , تشکیل , ممکن , مع , ذلک , شکل , اوراق , تجارتی , قابل , انتقال , اعم , بانام , بی , نام , درآید , ماده , 102 , پذیره , نویسی , سهام , نوع , نیز , ممنوع , آورده , نقدی , غیر , nbsp , 96 , تجارت , پرداخت , موکول , کرده , برخلاف , معتبر , حداقلی , فرض , قاعده , تضمینی , کافی , طلبکاران , طلبشان , توسط , تمامی , بعضی , کشورها , مثل , آلمان , ضروری , نیست , ما , فرانسه , گرفته , آن , فایده , ظاهری , واقعی , جلوگیری , حال , آنجا , امر , اهمیت , داده , اشخاصی , واقع , تصدیق , باشند , مجازات , کلاهبرداری , پیش , بینی , 115 , علت , باید , واقعاً , صورت , گیرد , عمل , هم , مشکلی , ایجاد , کند؛ , زیرا , مبلغ , کم , تشریفات , خصوصی , پش , صورتی , باشد؛ , مشروط , اینکه , ترتیب , پول , نقد , چک , حواله , حساب , گیرد؛ , لزومی , بانک , باز , چند , دهندگان , چنین , وجوده , دریافتی , مخصوصی , واریز , استفاده , قرار , گیردو , معقولی , سبب , عدم , شرکایی , دیگر , نشود , خود , پرداخته , اند , توانند , دادگاه , تقاضا , وجه , پرداختی , مسترد , دربارۀ , گفته , آوردهای , نکات , چندی , نظر , گرفت؛ , لازم , میان , هایی , مال , صنعت , تفکیک , قائل , شویم؛ , دو , مشابهی , مطرح , ها , تقویم , شوند , شرکتنامه , ارزش , مشخص , تسلیم , اموال , مواد , 97ق , البته , بتواند , تصرفی , انجام , دهد , شرایط , زیر , موجب , وقتی , مالیکت , آورنده , حق , دیگری , ندارد؛ , متعلق , بلکه , مثال , نسبت , آوردن , انتفاع , شریک , متعهد , بعد , معلوم , جز , مقید , است؛ , موردی , مالی , وثیقه , دینی , دین , بیشتر , معادل , حفظ , اشخاص , ثالث , ضمانت , اجرای , مدنی , جزایی , قیمتی , حین , مقابل , تضامنی , 98ق , کسانی , وسیله , متقلبانه , بیش , قیمت , محکوم , اجرایی , هشدار , ارزیابی , دوم , ثبت ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.