وبسایت مراحل ثبت شرکت تضامنی

مراحل ثبت شرکت تضامنی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 مراحل ثبت شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی،آورده شرکاء ممکن است نقد یا غیر نقد باشد و شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی،تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی،تقویم و تسلیم شده باشد و لازم است که سهم الشرکه های غیر نقدی،قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود.برای ثبت شرکت تضامنی لازم است که نوشته ای به امضای مدیر یا مدیران شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سهم الشرکه های غیر نقدی با تعیین قیمت سهم الشرکه های مزبور،به مرجع ثبت تسلیم گردد.بنابراین در واقع بدون انجام شدن امور مزبور،ثبت شرکت ممکن نخواهد بود مگر این که نوشته مدیر یا مدیران خلاف واقع باشد. شرکت تضامنی باید علاوه بر شرکت نامه دارای اساسنامه نیز باشد.زیرا همان طور که ذکر خواهد شد،اساسنامه یکی از مدارکی است که لازم است جهت ثبت شرکت مزبور به مرجع ثبت تسلیم شود.قانون تجارت در مقررات مربوط به شرکت تضامنی تصریحی بر لزوم اساسنامه برای این شرکت ها نمی کند و فقط در ماده 137 که جزو مقررات مزبور است،از اساسنامه نام می برد. اضافه می شود که می توان در اساسنامه قید نمود که سرمایه اولیه شرکت به وسیله پرداخت مبالغی به اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید،افزایش یافته یا به واسطه برداشت از سرمایه تقلیل یابد که در این صورت لازم است در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داده،صراحتاَ معین شود.کمتر از یک دهم سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است. معمولاَ موسسین بدواَ شرکت نامه را به صورت سند عادی بین خود تنظیم و امضاء می کنند و سپس برگه ای را به نام "شرکت نامه رسمی" از مرجع ثبت شرکت دریافت و پس از تکمیل،به همراه سایر مدارک مزبور به مرجع مذکور تسلیم می نمایند.شرکت نامه را مرجع ثبت در دفتر مخصوصی ثبت می کند.این دفتر جانشین دفتر ثبت سند دفترخانه اسناد رسمی است و با ثبت در آن،شرکت نامه رسمی می شود.زیرا طبق آیین نامه مربوط " اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها،در ثبت شرکت نامه،قائم مقام دفترخانه های رسمی می باشند". شرکت تضامنی مانند سایر شرکت های تجاری الزاماَ باید ثبت شوند و ثبت آن ها تابع مقررات ثبت شرکت ها است. مدارک لازم برای ثبت ،که به مرجع ثبت تسلیم خواهد شد عبارتند از: -تقاضانامه که باید در دو نسخه تنظیم شود. -یک نسخه مصدق از شرکت نامه -یک نسخه مصدق از اساسنامه -نوشته ای به امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت سهم الشرکه های غیر نقدی -نام و مشخصات مدیر یا مدیران شرکت مراحل ثبت شرکت تضامنی پس از فراهم نمودن مدارک ذکر شده در بالا،به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی www.sherkat.ssa.ir مراجعه نمایید و اطلاعات را گام به گام تکمیل نموده و مدارک خواسته شده را در سامانه بارگذاری نمایید.سپس کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد،اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید. جریان باقی امور همان است که در مورد شرکت با مسوولیت محدود گفته شد.یعنی با تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید. . در صورت عدم نقص،متصدی ثبت باید وضع شرکت را در دفتر مربوط که دارای شماره ردیف ثبت شرکت است،به نقل خلاصه از شرکت نامه و اساسنامه،در صفحه ای که برای همین شرکت اختصاص می دهد قید نماید. سپس خلاصه شرکت نامه و منضمات آن باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت،به خرج خود شرکت منتشر شود.علاوه بر آن در هر موقع که تصمیماتی برای تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال به علت منقضی شدن مدت شرکت یا انجام شدن موضوع آن صورت گیرد) یا تغییر اسم شرکت یا برای تغییر دیگری در اساسنامه،اتخاذ شود و همچنین تبدیل یا خروج بعضی از شرکاء از شرکت یا تغییر مدیر یا مدیران شرکت،باید بلافاصله جهت ثبت و انتشار به طرق فوق،به مرجع ثبت شرکت اعلام گردد. کارا ثبت ارائه دهنده ی برترین خدمات ومناسب ترین قیمت ها در امور ثبتی از همراهی شما جهت ارائه خدمات برتر بسیار سپاسگزاریم. http://kararegister.com/ »

شرکت تضامنی،آورده شرکاء ممکن نقد غیر وقتی تشکیل سرمایه نقدی،تادیه سهم الشرکه نقدی،تقویم تسلیم لازم های نقدی،قبلاَ تراضی شرکا تقویم شود.برای ثبت تضامنی نوشته امضای مدیر مدیران حاکی پرداخت نقدی تعیین قیمت مزبور،به مرجع گردد.بنابراین واقع انجام شدن امور مزبور،ثبت نخواهد مگر این خلاف باشد. باید علاوه بر نامه دارای اساسنامه نیز باشد.زیرا همان طور ذکر شد،اساسنامه یکی مدارکی جهت مزبور شود.قانون تجارت مقررات مربوط تصریحی لزوم ها نمی کند فقط ماده 137 جزو است،از نام برد. اضافه توان قید نمود اولیه وسیله مبالغی اقساط بعدی طرف قبول شریک جدید،افزایش یافته واسطه برداشت تقلیل یابد صورت حداقلی آن میزان داده،صراحتاَ معین شود.کمتر یک دهم حداقل قرار دادن ممنوع است. معمولاَ موسسین بدواَ سند عادی بین خود تنظیم امضاء برگه "شرکت رسمی" دریافت تکمیل،به همراه سایر مدارک مذکور نمایند.شرکت دفتر مخصوصی کند.این جانشین دفترخانه اسناد رسمی آن،شرکت شود.زیرا طبق آیین " اداره تهران دوایر شهرستان ها،در نامه،قائم مقام باشند". مانند تجاری الزاماَ شوند تابع ،که عبارتند از: -تقاضانامه دو نسخه شود. -یک مصدق -نوشته شرکت،حاکی -نام مشخصات مراحل فراهم نمودن بالا،به سامانه نشانی www.sherkat.ssa.ir مراجعه نمایید اطلاعات گام تکمیل نموده خواسته بارگذاری نمایید.سپس کارشناس حقوقی بررسی وارد پردازد،اگر نقص درسامانه ابلاغ رفع ارسال گردد ودر عدم تاًیید کند.پس پذیرش اینترنتی، نسخ اصلی جلسات تنظیمی ضمائم طریق باجه پست سفارشی تاًییدیه نمایید. جریان باقی مورد مسوولیت محدود گفته شد.یعنی فرم صورتجلسه باشد، حالتی دیگر حتی رد حالت دلایل صورتجلسه به اعلام نسبت صدور جدید اقدام نقص،متصدی وضع شماره ردیف است،به نقل خلاصه اساسنامه،در صفحه همین اختصاص دهد نماید. منضمات روزنامه کثیرالانتشار مرکز شرکت،به خرج منتشر شود.علاوه موقع تصمیماتی تمدید زاید مقرر انحلال شرکت(حتی مواردی علت منقضی موضوع گیرد) تغییر اسم دیگری اساسنامه،اتخاذ همچنین تبدیل خروج بعضی شرکت،باید بلافاصله انتشار طرق فوق،به گردد. کارا برترین خدمات ومناسب ترین ثبتی همراهی برتر سپاسگزاریم. http://kararegister.com/

آدرس: تهران ، کیلان ، تهران

شماره تماس: ، 02188880006

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

شرکت , تضامنی , آورده , شرکاء , ممکن , نقد , غیر , وقتی , تشکیل , سرمایه , نقدی , تادیه , سهم , الشرکه , تقویم , تسلیم , لازم , های , قبلاَ , تراضی , شرکا , ثبت , نوشته , امضای , مدیر , مدیران , حاکی , پرداخت , تعیین , قیمت , مزبور , مرجع , گردد , بنابراین , واقع , انجام , شدن , امور , نخواهد , مگر , این , خلاف , باید , علاوه , بر , نامه , دارای , اساسنامه , نیز , زیرا , همان , طور , ذکر , یکی , مدارکی , جهت , قانون , تجارت , مقررات , مربوط , تصریحی , لزوم , ها , نمی , کند , فقط , ماده , 137 , جزو , نام , برد , اضافه , توان , قید , نمود , اولیه , وسیله , مبالغی , اقساط , بعدی , طرف , قبول , شریک , جدید , افزایش , یافته , واسطه , برداشت , تقلیل , یابد , صورت , حداقلی , آن , میزان , داده , صراحتاَ , معین , کمتر , یک , دهم , حداقل , قرار , دادن , ممنوع , معمولاَ , موسسین , بدواَ , سند , عادی , بین , خود , تنظیم , امضاء , برگه , quot , رسمی , دریافت , تکمیل , همراه , سایر , مدارک , مذکور , نمایند , دفتر , مخصوصی , جانشین , دفترخانه , اسناد , طبق , آیین , اداره , تهران , دوایر , شهرستان , قائم , مقام , باشند , مانند , تجاری , الزاماَ , شوند , تابع , عبارتند , تقاضانامه , دو , نسخه , مصدق , مشخصات , مراحل , فراهم , نمودن , بالا , سامانه , نشانی , www , sherkat , ssa , ir , مراجعه , نمایید , اطلاعات , گام , نموده , خواسته , بارگذاری , کارشناس , حقوقی , بررسی , وارد , پردازد , نقص , درسامانه , ابلاغ , رفع , ارسال , ودر , عدم , تاًیید , پذیرش , اینترنتی , نسخ , اصلی , جلسات , تنظیمی , ضمائم , طریق , باجه , پست , سفارشی , تاًییدیه , جریان , باقی , مورد , مسوولیت , محدود , گفته , یعنی , فرم , صورتجلسه , حالتی , دیگر , حتی , رد , حالت , دلایل , nbsp , اعلام , نسبت , صدور , اقدام , متصدی , وضع , شماره , ردیف , نقل , خلاصه , صفحه , همین , اختصاص , دهد , نماید , منضمات , روزنامه , کثیرالانتشار , مرکز , خرج , منتشر , موقع , تصمیماتی , تمدید , زاید , مقرر , انحلال , مواردی , علت , منقضی , موضوع , گیرد , تغییر , اسم , دیگری , اتخاذ , همچنین , تبدیل , خروج , بعضی , بلافاصله , انتشار , طرق , فوق , کارا , برترین , خدمات , ومناسب , ترین , ثبتی , همراهی , برتر , سپاسگزاریم , http , kararegister , com ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.