وبسایت مرجع ثبت شرکت ها

مرجع ثبت شرکت ها

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 مرجع ثبت شرکت ها

مقررات ثبت شرکت ها،هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها.هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها،آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند.هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می شود که به ثبت رسیده باشد. مرجع ذیصلاح دار برای ثبت فعالیت های تجارتی وفق طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب شهریور ماه 1340 وزارت دادگستری"اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی"است.لازم به ذکر است اداره مذکور قبلاَ تحت عنوان "اداره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت"نامیده می شد که پس از مصوبه مزبور به این نام تغییر پیدا کرده است. وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی: 1-ثبت شرکت های تجاری ایران،حوزه تهران و همچنین ثبت کلیه شرکت های خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و ثبت کلیه موسسات خارجی در ایران. 2-ثبت علایم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی. 3-ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران. تبصره-اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای مفاد مواد 6 و 7 قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب 1/4/1310 را دارد و رئیس این اداره نسبت به قبول یا رد تقاضانامه های مربوط به ثبت شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجارتی و علایم تجارتی اتخاذ تصمیم نموده و گواهینامه های ثبت را امضا خواهد کرد. همچنین بموجب ماده دو طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دارای وظایف زیر خواهد بود: الف)ثبت شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن. ب)ثبت دفتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران. ج)پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران. د)ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن. ه)ثبت موسسات خارجی در ایران. و)تعیین نام شرکت های خارجی و موسسات غیر تجارتی در شرف ثبت سراسر کشور. علاوه بر انجام وظایف قانونی،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی موظف است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی طرح های قانونی و آیین نامه های اجرایی آن را به کمک کمیته مشورتی تهیه و پیشنهاد نماید. از سایر وظایف اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی عبارتند از: -نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط. -نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در سطح کشور(موضوع آئین نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40) -نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها بر اساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه ها و دادسرای مرکز و شهرستان ها(موضوع ماده 270 قانون تجارت) -نظارت بر اجرای مقررات موضوع اصل هشتاد و یک قانون اساسی در مورد ثبت شرکت ها و موسسات خارجی(موضوع ماده 5 آئین نامه اصلاحی مصوب 1311) -بررسی و اقدام در خصوص تعیین و تغییر نام شرکت ها و موسسات غیر تجاری در تهران و سایر استان ها. کمیته مشورتی از نمایندگان وزارتخانه های زیر در محل اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تشکیل می شود: الف-اداره حقوقی وزارت دادگستری ب-اداره حقوقی وزارت امور خارجه http://kararegister.com/ »

مقررات ثبت شرکت ها،هم قانون تجارت پیش بینی اند هم ها.هر یک این قوانین نیز مورد ها،آیین نامه نظامنامه جزئیات تشریفات بیان کند.هر تجارتی زمانی معتبر نظر قانونی رسمیت شخصیت حقوقی آن کامل رسیده باشد. مرجع ذیصلاح دار فعالیت های وفق طرح اصلاحی آیین ها مصوب شهریور ماه 1340 وزارت دادگستری"اداره مالکیت صنعتی"است.لازم ذکر اداره مذکور قبلاَ تحت عنوان "اداره علایم اختراعات کل ثبت"نامیده مصوبه مزبور نام تغییر پیدا کرده است. وظایف صنعتی: 1-ثبت تجاری ایران،حوزه تهران همچنین کلیه خارجی ایران موسسات غیر ایرانی حوزه ایران. 2-ثبت اشکال ترسیمات صنعتی. 3-ثبت دفتر پلمپ دفاتر تهران. تبصره-اداره صنعتی شعبه مخصوص دادگاه شهرستان مفاد مواد 1/4/1310 رئیس نسبت قبول رد تقاضانامه مربوط اتخاذ تصمیم نموده گواهینامه امضا کرد. بموجب ماده دو طرح اصلاحی دارای زیر بود: الف)ثبت تغییرات بعدی آن. ب)ثبت ج)پلمپ د)ثبت نمایندگی ه)ثبت و)تعیین شرف سراسر کشور. علاوه بر انجام قانونی،اداره موظف موضوع حمایت گرفتن احتیاجات مقتضیات اوضاع اقتصادی کشور تعهدات بین المللی اجرایی کمک کمیته مشورتی تهیه پیشنهاد نماید. سایر عبارتند از: -نظارت عنداللزوم راهنمایی طریق واحدهای تابعه حل مشکلات مربوط. اجرای صحیح سطح کشور(موضوع آئین سازمان اداری 12/6/40) وضعیت اساس تصمیمات متخذه سوی دادسرای مرکز ها(موضوع 270 تجارت) اصل هشتاد اساسی خارجی(موضوع 1311) -بررسی اقدام خصوص تعیین استان ها. نمایندگان وزارتخانه محل تشکیل شود: الف-اداره دادگستری ب-اداره امور خارجه http://kararegister.com/

آدرس: تهران ، لواسان ، تهران

شماره تماس: ، 02188880006

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

مقررات , ثبت , شرکت , ها , هم , قانون , تجارت , پیش , بینی , اند , یک , این , قوانین , نیز , مورد , آیین , نامه , نظامنامه , جزئیات , تشریفات , بیان , کند , تجارتی , زمانی , معتبر , نظر , قانونی , رسمیت , شخصیت , حقوقی , آن , کامل , رسیده , مرجع , ذیصلاح , دار , فعالیت , های , وفق , طرح , nbsp , اصلاحی , مصوب , شهریور , ماه , 1340 , وزارت , دادگستری , quot , اداره , مالکیت , صنعتی , لازم , ذکر , مذکور , قبلاَ , تحت , عنوان , علایم , اختراعات , کل , نامیده , مصوبه , مزبور , نام , تغییر , پیدا , کرده , وظایف , تجاری , ایران , حوزه , تهران , همچنین , کلیه , خارجی , موسسات , غیر , ایرانی , اشکال , ترسیمات , دفتر , پلمپ , دفاتر , تبصره , شعبه , مخصوص , دادگاه , شهرستان , مفاد , مواد , 1310 , رئیس , نسبت , قبول , رد , تقاضانامه , مربوط , اتخاذ , تصمیم , نموده , گواهینامه , امضا , بموجب , ماده , دو , دارای , زیر , الف , تغییرات , بعدی , نمایندگی , تعیین , شرف , سراسر , کشور , علاوه , بر , انجام , موظف , موضوع , حمایت , گرفتن , احتیاجات , مقتضیات , اوضاع , اقتصادی , تعهدات , بین , المللی , اجرایی , کمک , کمیته , مشورتی , تهیه , پیشنهاد , نماید , سایر , عبارتند , نظارت , عنداللزوم , راهنمایی , طریق , واحدهای , تابعه , حل , مشکلات , اجرای , صحیح , سطح , آئین , سازمان , اداری , 12 , 40 , وضعیت , اساس , تصمیمات , متخذه , سوی , دادسرای , مرکز , 270 , اصل , هشتاد , اساسی , 1311 , بررسی , اقدام , خصوص , استان , نمایندگان , وزارتخانه , محل , تشکیل , امور , خارجه , http , kararegister , com ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.