وبسایت لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن در شرکت با مسئول

لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن در شرکت با مسئول

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۹/۸ | تاریخ انقضا: ۱۳۹۵/۱۱/۹ | این وبسایت منقضی شده است و فاقد اعتبار است.

 لزوم تنظیم شرکتنامه و نشر آگهی آن در شرکت با مسئول

قابل ذکر است شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،نسبی و تضامنی می باشد و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند. کلیات مندرج در شرکتنامه عبارتند از: 1.نام شرکت 2.موضوع شرکت 3.سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی 4.میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء 5.تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن 6.اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه آنان 7.اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کسانی که حق امضاء دارند. 8.قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت 9.تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت 10.انحلال شرکت 11.قید سایر نکاتی که لازم باشد. 12.در انتها شرکتنامه می بایست به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد. در قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود که بین شرکاء امضا می شود،مانند شرکت های دیگر،رضایت شرکاء باید بدون عیوب مانند اشتباه،اکراه یا تدلیس باشد،به عبارت دیگر هر شرکت باید با اراده ی آزاد خود قرارداد شرکت یا شرکتنامه را امضاء کند.در پاسخ به این سوال که آیا محجورین می توانند شریک شرکت شوند باید گفت برابر ماده (1212 ق.م) اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد،باطل و بلااثر است.به این ترتیب صغیری که به سن بلوغ نرسیده است نمی تواند هیچ گونه اعمال حقوقی انجام دهد،اما مطابق قسمت دوم ماده(1212ق.م) و ماده 85 و 86 قانون امور حسبی،صغیر ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده با اذن ولی یا قیم اداره نماید و در صورتی که ولی یا قیم او منقضی بداند به نامبرده اجازه اشتغال به کار یا پیشه داده می شود.به این ترتیب نامبرده می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود،اما سایر محجورین فقط می توانند به وسیله نماینده قانونی خود شریک شرکت شوند. به هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرکا که مکلف به تنظیم شرکتنامه و امضاء آن می باشند،موضوع شرکت را در آن قید و این موضوع مطابق ماده (190 ق.م) باید مشروع باشد؛هر چند در ماده مزبور به علت تعهد اشاره نشده است،لیکن علت تعهد نباید بنا به تجویز ماده (348 ق.م) امر ممنوعی باشد. برابر مواد (100 و 96 ق.ت) شرکاء می توانند سهم الشرکه خود را به طور غیر نقدی به شرکت پس از تقویم تسلیم نمایند و این امر باید در شرکتنامه نیز قید گردد.بدیهی است شرکاء مزبور نسبت به قیمت آن در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.با این ترتیب مقررات راجع به آورده های غیر نقدی در شرکت های با مسئولیت محدود،حقوق اشخاص ثالث و شرکایی که آورده نقدی به شرکت تادیه نموده اند را تامین نمی نماید،زیرا در تقویم آورده های غیر نقدی نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری همانند شرکت های سهامی پیش بینی نشده است. در قانون تجارت ایران،نص صریحی در خصوص لزوم تنظیم شرکتنامه وجود ندارد،ولی با عنایت به ماده (97 قانون تجارت) ملاحظه می شود که موسسین شرکت الزاماَ باید شرکتنامه بین خود تنظیم و امضاء نمایند. تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود،علاوه بر شرکتنامه ضروری می باشد،زیرا شرکاء می توانند اراده خود را از نظر قلمرو و اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رای و بالاخره روابط فیمابین در آن منعکس نمایند. برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد.از طرف دیگر،طبق ماده نظامنامه قانون تجارت،شرکت های تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند. مطابق ماده (197 قانون تجارت)ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد و نیز برابر ماده(196 قانون تجارت)اسناد و نوشته جاتی که برای به ثبت رسیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.نظامنامه مندرج در مواد فوق باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسد و طبق ماده 3 نظامنامه ،تسلیم تقاضانامه در دو نسخه الزامی است و علاوه بر آن در شرکت های با مسئولیت محدود باید یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)،یک نسخه مصدق از شرکتنامه،اسامی شریک یا شرکایی که برای اداره شرکت تعیین شده اند و بالاخره نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی نیز تقویم گردد. بعد از ثبت شرکت،متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت،امضاء و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد،این سند،سند ثبت شرکت محسوب خواهد شد،متعاقباَ در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت منتشر می گردد. در آ

قابل ذکر شرکتنامه مخصوص شرکت های مسئولیت محدود،نسبی تضامنی سهامی تعاونی نیازی ندارند. کلیات مندرج عبارتند از: 1.نام 2.موضوع 3.سرمایه اعم نقدی غیر 4.میزان سهم الشرکه یک شرکاء 5.تاریخ تشکیل آن 6.اسامی موسسین قید مشخصات کامل اقامتگاه آنان 7.اسامی مدیران اختیارات ها کسانی حق امضاء دارند. 8.قید بازرس بازرسان 9.تاریخ نحوه رسیدگی حساب چگونگی تقسیم سود زیان 10.انحلال 11.قید سایر نکاتی لازم باشد. 12.در بایست دفتر ثبت گردد. قرارداد محدود بین امضا شود،مانند دیگر،رضایت باید عیوب مانند اشتباه،اکراه تدلیس باشد،به عبارت دیگر اراده آزاد خود کند.در پاسخ این سوال محجورین توانند شریک شوند گفت برابر ماده (1212 ق.م) اعمال اقوال صغیر حدی مربوط اموال حقوق مالی باشد،باطل بلااثر است.به ترتیب صغیری سن بلوغ نرسیده نمی تواند هیچ گونه حقوقی انجام دهد،اما مطابق قسمت دوم ماده(1212ق.م) 85 86 قانون امور حسبی،صغیر ممیز منافعی سعی حاصل اذن قیم اداره نماید صورتی منقضی بداند نامبرده اجازه اشتغال کار پیشه داده شود.به شود،اما فقط وسیله نماینده قانونی شوند. هنگام شرکا مکلف تنظیم باشند،موضوع موضوع (190 مشروع باشد؛هر چند مزبور علت تعهد اشاره نشده است،لیکن نباید بنا تجویز (348 امر ممنوعی مواد (100 96 ق.ت) طور تقویم تسلیم نمایند نیز گردد.بدیهی نسبت قیمت مقابل اشخاص ثالث دارند.با مقررات راجع آورده محدود،حقوق شرکایی تادیه نموده اند تامین نماید،زیرا نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری همانند پیش بینی است. تجارت ایران،نص صریحی خصوص لزوم وجود ندارد،ولی عنایت (97 تجارت) ملاحظه الزاماَ نمایند. اساسنامه محدود،علاوه بر ضروری باشد،زیرا قلمرو اتخاذ تصمیم رای بالاخره روابط فیمابین منعکس بند 47 اسناد املاک اصلاحات بعدی،صلحنامه هبه نامه طبق سند گردد.از طرف دیگر،طبق نظامنامه تجارت،شرکت تجارتی موجب (197 قانون تجارت)ظرف ماه شرکت،خلاصه منضمات عدلیه اعلان ماده(196 تجارت)اسناد نوشته جاتی معین شود.نظامنامه فوق تهران دایره خارج مرکز اصلی ،تسلیم تقاضانامه دو نسخه الزامی علاوه مصدق اساسنامه(اگر باشد)،یک شرکتنامه،اسامی تعیین مدیر حاکی پرداخت سرمایه حصه بعد شرکت،متصدی ثانی تاریخ نمره ثبت،امضاء مهر ممهور متقاضی بدهد،این سند،سند محسوب شد،متعاقباَ ظرف خلاصه توسط محل روزنامه یکی کثیرالانتشار هزینه منتشر

آدرس: تهران ، تهران ، تهران

شماره تماس: ، 02188880006

مشاهده آگهی

کلیدواژه ها:

قابل , ذکر , شرکتنامه , مخصوص , شرکت , های , مسئولیت , محدود , نسبی , تضامنی , سهامی , تعاونی , نیازی , ندارند , کلیات , مندرج , عبارتند , نام , موضوع , سرمایه , اعم , نقدی , غیر , میزان , سهم , الشرکه , یک , شرکاء , تاریخ , تشکیل , آن , اسامی , موسسین , قید , مشخصات , کامل , اقامتگاه , آنان , مدیران , اختیارات , ها , کسانی , حق , امضاء , بازرس , بازرسان , نحوه , رسیدگی , حساب , چگونگی , تقسیم , سود , زیان , 10 , انحلال , 11 , سایر , نکاتی , لازم , 12 , بایست , دفتر , ثبت , گردد , قرارداد , بین , امضا , مانند , دیگر , رضایت , باید , عیوب , اشتباه , اکراه , تدلیس , عبارت , اراده , آزاد , خود , کند , پاسخ , این , سوال , محجورین , توانند , شریک , شوند , گفت , برابر , ماده , 1212 , اعمال , اقوال , صغیر , حدی , مربوط , اموال , حقوق , مالی , باطل , بلااثر , ترتیب , صغیری , سن , بلوغ , نرسیده , نمی , تواند , هیچ , گونه , حقوقی , انجام , دهد , مطابق , قسمت , دوم , 1212ق , 85 , 86 , قانون , امور , حسبی , ممیز , منافعی , سعی , حاصل , اذن , قیم , اداره , نماید , صورتی , منقضی , بداند , نامبرده , اجازه , اشتغال , کار , پیشه , داده , فقط , وسیله , نماینده , قانونی , هنگام , شرکا , مکلف , تنظیم , باشند , 190 , مشروع , باشد؛هر , چند , مزبور , علت , تعهد , اشاره , نشده , لیکن , نباید , بنا , تجویز , 348 , امر , ممنوعی , مواد , 100 , 96 , طور , تقویم , تسلیم , نمایند , نیز , بدیهی , نسبت , قیمت , مقابل , اشخاص , ثالث , مقررات , راجع , آورده , شرکایی , تادیه , نموده , اند , تامین , زیرا , نظر , کتبی , کارشناس , رسمی , وزارت , دادگستری , همانند , پیش , بینی , تجارت , ایران , نص , صریحی , خصوص , لزوم , وجود , عنایت , 97 , ملاحظه , الزاماَ , اساسنامه , علاوه , بر , ضروری , قلمرو , اتخاذ , تصمیم , رای , بالاخره , روابط , فیمابین , منعکس , بند , 47 , اسناد , املاک , اصلاحات , بعدی , صلحنامه , هبه , نامه , طبق , سند , طرف , نظامنامه , تجارتی , موجب , 197 , nbsp , ظرف , ماه , خلاصه , منضمات , عدلیه , اعلان , 196 , نوشته , جاتی , معین , فوق , تهران , دایره , خارج , مرکز , اصلی , تقاضانامه , دو , نسخه , الزامی , مصدق , تعیین , مدیر , حاکی , پرداخت , حصه , بعد , متصدی , ثانی , نمره , مهر , ممهور , متقاضی , بدهد , محسوب , متعاقباَ , توسط , محل , روزنامه , یکی , کثیرالانتشار , هزینه , منتشر ,

این آگهی در وبسایت خود هیچ پستی ارسال نکرده است.

پرچم ایران 16 تمامي كالاها و خدمات اين وبسایت، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. پرچم ایران 16

درج آگهي در سايت ادسیما رايگان است و مسئوليت آن با آگهي دهنده مي‌باشد.
با توجه به تعداد زياد آگهي در ادسیما، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد.